Category: Product Management

  • Product Owner ở Vingroup & bài học rút ra – Phần 1.

    Product Owner ở Vingroup & bài học rút ra – Phần 1.

    Vai trò Product Owner thường được các thành viên trong team Product xem là chuyên gia và người lãnh đạo chỉ ra đường lối phát triển sản phẩm. Đó là một điều may mắn nhưng cũng là một gánh nặng nếu … bạn chưa sẵn sàng và trưởng thành. Nhưng để đạt được sự trưởng…